Διαμονή


Veranda ViewΣτο Ημεροβίγλι με την μο­να­δι­κή και μα­γευ­τι­κή θέ­α στην Καλ­ντέ­ρα σε έ­να ο­νει­ρε­μέ­νο το­πί­ο που κλέ­βει τη μα­τιά και τα­ξι­δεύ­ει το νου, βρί­σκε­ται το «Veranda View».

Διάκοσμος Veranda ViewΣε ένα ει­δυλ­λι­α­κό πε­ρι­βάλ­λον χα­λα­ρώ­στε και α­πο­λαύ­στε τις δι­α­κο­πές σας. Ε­δώ οι αι­σθή­σεις κυ­ρι­αρ­χούν και ο χρό­νος γι­α λί­γο στα­μα­τά μπρός στο με­γα­λεί­ο της φύσης.

Διαθέτουμε πσρα­δο­σι­ακά stu­dios που μπο­ρούν να φι­λο­ξε­νή­σουν 2 άτομα το κα­θένα και δια­μέ­ρι­σμα με σο­φί­τα με δυ­να­τό­τη­τα φι­λο­ξε­νίας εως 5 άτομων.

Όλα τα studios και το δια­μέ­ρι­σμα έχουν θέα στην καλ­ντέρα από το μπαλ­κόνι ή τη βε­ρά­ντα, πλή­ρως ε­ξο­πλι­σμέ­νη κου­ζί­να, ψυ­γείο, κα­φε­τι­έρα, τη­λε­ό­ρα­ση, δωρεάν internet, κλι­μα­τι­σμό και κα­θη­με­ρι­νή καθαριότητα.